ZİNCO 15 mg/5 ml Şurup

ZİNCO şurup etkin madde olarak her 5 ml (1 ölçek) şurup 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat, yardımcı madde olarak ise sukroz, metil paraben (E218), gliserin, portakal aroması, günbatımı sarısı (E110) ve deiyonize su içerir. 

ZİNCO 15 mg/5 ml Şurup

ZİNCO nedir ve ne için kullanılır?

ZİNCO, çinko içeren şuruptur. 100 ml şurup içeren amber renkli şişede, 5 ml’lik kaşık ve 5 ml’lik pipetle beraber sunulur. Çinko eksikliğinin tedavisi ya da önlenmesinde ve çocuklarda görülen ishal tedavisinde kullanılır.

ZİNCO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZİNCO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
 • Çinko tuzlarına veya ZİNCO’nun bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise
ZİNCO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ 
 • Nedeni belli olmayan erişkinlerde görülen ishal tedavisinde çinko kullanılması uygun değildir.
 • 30 mg çinko içeren ürünlerde tek seferde verilen çinko miktarının yüksek olması nedeniyle çocuklarda görülen ishal tedavisinde kullanımı uygun değildir.
 • Dozlamanın ayarlanabildiği çinko içeren ürünlerde (pipet/şırınga) 6 aylıktan itibaren kullanımı uygundur.
 • Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktorunuza danışınız. 
 • Uzun süre alınması bakır eksikliğine neden olabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.

ZİNCO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZİNCO’yu bu besinlerle birlikte kullanmamalısınız.
 • Buğday kepeği, keten tohumu, tahıllar, baklagiller gibi yüksek fitik asit (inozitol) içeren gıdalar ve kahve çinko bileşiklerinin emilimini azaltırlar. Ağızdan alınan çinko tuzlarının en iyi şekilde emiliminin (absorbsiyonunun) sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında) birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

 • Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

ZİNCO’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Her dozda (5 ml) 2,75 g sukroz içerir. Bu durum, şeker (diyabet) hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.
 • İçeriğinde bulunan sukroz nedeniyle, eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • İçeriğinde bulunan metil paraben (E218), alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
 • İçeriğinde bulunan günbatımı sarısı (E110), alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Çinko tuzları ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap oluşumunu önleyici bir ilaç olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.
 • Yüksek dozda demir içeren ürünler çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır.
 • Çinko, bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan florokinolon grubu ilaçların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.
 • Kalsiyum tuzları çinkonun emilimini azaltabilir.
 • Doğum kontrol ilaçları plazma çinko düzeylerini azaltabilir.
 • Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.
 • Vücutta aşırı bakır birikimi ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan Wilson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar; penisilamin ve trientin çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.
 • Mide asidini azaltan ilaçlar (antiasitler), çinko sülfatın emilme hızını ve miktarını azaltmaktadır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZİNCO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ZİNCO yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte kaşık veya pipet yardımı ile kullanılır.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Çinko, 6 aydan büyük çocuklarda görülen ishal tedavisinde 7 günden uzun ve 20 mg/günden fazla olmamak kaydı ile tedaviye yardımcı amaçlı kullanılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

ZİNCO sadece ağız yolu ile kullanım içindir. Ölçek kaşığı veya ölçü pipeti kullanarak şurubu içiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Çinko çocuk hastalara “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” bölümünde belirtilmiş olduğu gibi uygulanmalıdır. Doktor tarafından başka şekilde önerilmedikçe doz ayarlaması yapılamayacağından 0-6 ay arası bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Çinkonun yaşlı hastalardaki etkililiği ve güvenliliği araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Çinkonun böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalardaki etkililiği ve güvenliliği araştırılmamıştır.

Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatli olunuz.

Eğer ZİNCO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZİNCO kullandıysanız: ZİNCO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, sersemlik hissi ve kusma gibi belirtiler görülebilir.

ZİNCO’yu kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZİNCO ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: ZİNCO ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ZİNCO’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Aşağıdakilerden biri olursa, ZİNCO’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZİNCO’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:
 • Kusma
Yaygın olmayan:
 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi)
 • Mide bulantısı
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Mide hassasiyeti
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit)
 • İshal
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk, sersemlik hissi
Bunlar ZİNCO’nun hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZİNCO’nun saklanması

ZİNCO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZİNCO’yu kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZİNCO’yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul
0 216 456 65 70 (Pbx)
0 216 456 65 79 (Faks)
info@berko.com.tr

Üretim yeri:
Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul
0 216 592 33 00 (Pbx)
0 216 592 00 62 (Faks)
Bu kullanma talimatı 30/03/2020 tarihinde onaylanmıştır.


Daha detaylı bilgiyi ilaca ait kullanma talimatı üzerinden veya doktorunuzdan alabilirsiniz. İlacı kullanmadan önce prospektusünü okuyup anladığınızdan emin olun. 


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor

Sponsor